STATIKA STAVEB A KONSTRUKCÍ

STATIKA STAVEB A KONSTRUKCÍ

Stavebně konstrukční řešení od předprojektové přípravy až po realizaci stavby
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Provádíme architektonické studie staveb, interiérů a území včetně komplexního zajištění projektové dokumentace
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Vedení procesu projektové přípravy ve stavebnictví
INŽENÝRSKÁ ČINNOST

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajištění potřebných podkladů pro správní rozhodnutí ve stavebnictví

STATIKA STAVEB A KONSTRUKCÍ

 • Provádění stavebně technických průzkumů stávajících staveb
 • Nezávislé kontrolní posudky stávajících staveb nebo projektů staveb
 • Stavebně konstrukční část projektových dokumentací ve všech stupních PD
 • Provádění autorských a technických dozorů staveb

Typy projektovaných konstrukcí:

 1. Železobetonové konstrukce monolitické a prefabrikované
  1. Výkresy tvaru a skladby
  2. Výrobní výkresy výztuže
  3. Kladecí výkresy prefabrikátů
 2. Ocelové konstrukce
  1. Výkresy sestav
  2. Výrobní výkresy
 3. Dřevěné konstrukce
  1. Výkresy sestav
  2. Výrobní výkresy
 4. Zděné konstrukce
 5. Základové konstrukce
  1. Plošné zakládání
   1. Základové pasy a patky železobetonové a z prostého betonu
   2. Základové desky železobetonové
  2. Hlubinné zakládání
   1. Pilotové základy
   2. Mikropilotové základy trubkové, tyčové
  3. Zesilování stávajících základových konstrukcí
  4. Opěrné stěny
   1. Tížné opěrné stěny
   2. Úhlové opěrné stěny

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Provádíme architektonické studie staveb, interiérů a území včetně komplexního zajištění projektové dokumentace.

Provádíme projektové dokumentace pro:

 1. Stavby pro bydlení
 2. Stavby občanské vybavenosti
 3. Stavby průmyslových a zemědělských objektů

Stupně dokumentací:

 • studie stavby
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace pro zadání stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace bouracích prací

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

V rámci servisu projektové dokumentace jsme schopni pomoci ateliérům, developerům nebo investorům, kteří nemají zkušenosti nebo časovou kapacitu pro projektové řízení větších celků, zajistit tuto službu. Obsahem této služby je především koordinace jednotlivých profesí projektového celku, klíčová jednání s investory, developery a dotčenými orgány státní správy, sestavování harmonogramů, kontrola finančních toků během zpracování projektu a kompletace díla jako celku.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Veškeré projektové dokumentace, které je nutné povolit v rámci správního řízení, musejí mít jako součást tzv. dokladovou část. Naše firma je schopna tuto dokladovou část kompletně zařídit včetně vyřízení stavebního povolení, územního rozhodnutí, nebo jiného správního rozhodnutí.

Inženýrská činnost zahrnuje:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • plná moc v případě zastupování
 • radonový průzkum je-li potřeba
 • inženýrsko-geologický průzkum
 • hydro-geologický průzkum
 • vyjádření o existenci sítí dotčených správců sítí
 • vyjádření správců sítí k napojení, křížení, popř. činnost v ochranném pásmu sítí v jejich správě či majetku
 • smlouvy se správci sítí o připojení na technickou infrastrukturu
 • smlouvy na stavby na cizím pozemku, smlouvy o smlouvách budoucích apod.
 • vyjádření nebo rozhodnutí dotčených orgánů státní správy
 • výjimky z různých § stavebního zákona a jejich prováděcích vyhlášek
 • ostatní správní rozhodnutí potřebná k vydání předmětného povolení stavby, nebo částí komplexu staveb